ZÓNA PRO ODBĚRATELE

Ochrana informací

Poskytovatel údajů dává jejich odesláním společnosti TRIGA COLOR, a.s., (dále jen „správce“) souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly zařazeny do databáze správce, jakožto zpracovatele osobních údajů a aby byly správcem zpracovány za účelem provádění marketingových akcí, tj. uvádění osobních údajů v propagačních a informačních materiálech v jakékoli formě a dále za účelem kontaktu s poskytovatelem údajů a za účelem zasílání obchodních nabídek poskytovateli ú­dajů.

Souhlas se poskytuje na dobu od doručení osobních údajů správci až do písemného odvolání souhlasu nebo vyslovení nesouhlasu poskytovatele údajů se zpracováním těchto údajů, nejdéle však po dobu 10 let od doručení údajů správci. Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových akcí. Poskytovatel údajů uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem.

Správce tímto informuje každou osobu, která poskytla své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona, zejména právu požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů poskytovatele údajů, právu požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla správce odvolán.

Ochrana informací – uchování osobních dat